مدیریت کردن درد در سالمندان ، درمان و علت درد

تعریف مدیریت درد در سالمندان : درد شرایطی است که فردی در آن ناراحتی های زیادی را تجربه کرده است واین موضوع میتواند علت های مختلفی داشته باشد از جمله این علت ها میتواند عوامل روانی فیزیولوژیکی یا حتی عوامل اجتماعی باشد تواسنی تحمل کردن شدت زیاد یک درد است که فرد میتواند قبل از اینکه درد را بیان کند تحمل میکند. سالمندان بیشتر از افراد معمولی دیگر به درد های مزمن آسیب پذیرتر هستند واین نوع آسیب پذیری میتواند علت های خاصی را برای سالمند به دنبال داشته باشد به طور مثال اسپاسم یا منقبض شدن عضلات یا کم شدن فعالیت سالمندان میتواند از علل آن باشد این دردهای مزمن در سالمندان در اکثر مواقع یا درمان نشده اند ویا اصلا شناساسی نشدند.

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل پارسا