رفلاکس در کودکان ، علائم و درمان رفلاکس معده

در نوزادن یک حلقه ماهیچه مانند در بین معده ومری قرار دارد که به آن حلقه اسفنگتر تحتانی مری گفته میشود زمانی که این حلقه به صورت کامل رشد نکرده باشد یا ماهیچه های آن ضعیف باشد باعث میشود این حلقه اسفنگتری در زمانی که نباید باز شود گشوده میشود وباعث میشود محتویات معده به مری برگردد این دریچه فقط در زمانی که کودک غذا میخورد باید باز شود. علت های رفلاکس در نوزادان تقریبا مشترک است این علت ها شامل موارد زیر میباشد که این علت ها کامال طبیعی هستند. ۱- دراز کشیدن نوزاد ۲- نارس بودن اما در مواقعی این رفالکس شرایط جدی تری را دنبال میکند: بیماری رفالکس معده به مری-تنگی دریچه پیلور(دریچه بین معده وروده)-تحمل نکردن غذای پروتئینی- بیماری ازوفاژیت ائوزینوفیلیک(نوع خاصی از تجمع گلبول های سفید که به مری آسیب میزند)

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل پارسا